top of page
Vedtekter for Svalbard Næringsforening

Vedtatt på Stiftelsesmøte 11. juni 1993. (Med rettelse vedtatt i ekstraordinært årsmøte 15. november 1995 vedr. §2 og rettelse vedtatt i årsmøte 5. mars 2011 vedr. §4)

P1
P2
P6

§ 1. FORMÅL

Foreningens formål er å ivareta det private næringslivs interesser på Svalbard og fremme næringens utvikling på Svalbard.

§ 2. MEDLEMSKAP

Svalbard Næringsforening skal være åpen for alle bedrifter og næringsdrivende på Svalbard, innenfor produksjon, handel og tjenesteytinger uten begrensning av bransje.

 § 3. KONTINGENT

Innmeldingsavgift og kontingent, som skal være differensiert mellom små og store bedrifter, fastsettes av generalforsamlingen. Den innkreves av foreningens kasserer og betales innen 31. juli. Den som ikke har betalt kontingenten ved årets utløp, kan styret stryke som medlem etter at varsel herom er gitt.

 § 4. ÅRSMØTE

Årsmøte er Svalbard Næringsforenings høyeste myndighet. Årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Medlemmene innkalles skriftlig med minst 14. dagers varsel. Med innkalling skal følge sakliste, Årsmelding. Regnskap, Budsjettforslag, samt valgkomiteens innstilling. Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret bestemmer det eller minst 1/3-del av medlemmene krever del.

 § 5. STEMMEREGLER PÅ ÅRSMØTET

Alle møtende medlemmer som har betalt forfalt kontingent har stemmerett. Hvert medlem har 1. stemme. Årsmøtet velger møteleder. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall, med unntak av de saker som er nevnt i § 12 og § 13. Ved stemmelikhet har møteleder dobbelstemme.

 § 6. SAKER SOM BEHANDLES PÅ ÅRSMØTET

Årsmøtet skal behandle følgende saker.:

 • Styrets årsberetning

 • Regnskap i revidert stand

 • Fastsettelse av kontingent og budsjett for neste år

 • Saker som styret eller medlemmene ønsker forelagt

 • Melding av slike saker fra medlemmene sendes styret innen utgangen av februar

 • Valg av styrerepresentant

 • Vararepresentant

 • Styremedlem (er) i stedet for den (de) uttredende

 • Varamedlemmer

 • 3. medlemmer til valgkomiteen

 • Revisor

Valgene foregår skriftlig hvis årsmøte ikke ved enkelte valg bestemmer noe annet. Stemmeretten kan kun utøves ved personlig fremmøte.

Valgkomiteen består av.:

3. medlemmer valgt av årsmøtet. Valget skal være på fritt grunnlag og medlemmene kan ikke samtidig sitte i styret. Valgene gjelder for 3. år, hvorav hvert år uttrer det medlem som har fungert lengst. De kan ikke gjenvelges i samme årsmøte.

Valgkomiteen foreslår kandidater til alle valg.

 § 7. STYRET

Svalbard Næringsforening ledes av et styre på 5.personer. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen, med 3. varamedlemmer. Første år skal 2.styremedlemmer være på valg. Næringsstrukturen skal sikes gjenspeilet i styrets sammensetning. Det forutsette at styremedlemmene har hovedbosted på Svalbard.

 § 8. STYRETS OPPGAVER

Styret forvalter foreningens anliggender i samsvar med vedtektene og vedtak på årsmøtet. Styret gjør bindende vedtak om igangsetting av tiltak/prosjekter i samsvar med foreningens målsetting.

Styret skal ha regelmessige møter. Styret sammenkalles når formannen, eller minst 2. av styrets medlemmer ber om det. Med innkalling skal det følge sakliste.

 § 9. STEMMEREGLER FOR STYRET

Styret er beslutningsdyktig når minst 3.medlemmer er tilstede. For gyldig vedtak kreves mer enn halvdelen av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har formannen dobbelstemme. Det føres protokoll fra styremøtene.

 § 10. SIGNARTURRETT

Styreleder undertegner på foreningens vegne.

 § 11. BRANSJEGRUPPER

Styret kan opprette utvalg for spesielle bransjer eller prosjekter, som har rett til a behandle sine særinteresser og virke på den maten de selv finner formålstjenlig. Virksomheten må dog være overensstemmende med foreningens formål, og gruppene må utad kun opptre gjennom foreningens styre. En anerkjent bransjegruppe velger selv sitt styre.

§ 12a. VEDTEKTSENDRING

Endringer i disse vedtektene kan bare gjøres av årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Forslag til vedtektsendring må være innsendt til styret 30.dager før årsmøte eller ekstraordinært årsmøte.

Vedtektsendring krever 2/3-dels flertall av de avgitte stemmene. Det forutsettes at minst 1/3-del av medlemmene er tilstede.

§ 12b. OPPLØSNING

Endringer i disse vedtektene kan bare gjøres av årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Forslag til vedtektsendring må være innsendt til styret 30.dager før årsmøte eller ekstraordinært årsmøte.

Vedtektsendring krever 2/3-dels flertall av de avgitte stemmene. Det forutsettes at minst 1/3-del av medlemmene er tilstede.

P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
bottom of page